INCUMBENCY BOARD

PRINCIPAL

S.NO. Name From To
1CAPT. MGK MURTI23.10.194721.4.1956
2 Sh. A.N. SUD21.4.1956 8.5.1956
3 CAPT. MGK MURTI8.6.195630.6.1956
4 Sh. A.N. SUD1.7.195629.10.1957
5 Sh. KULBIR SINGH 30.10.1957 5.11.1958
6 Sh. A.N. SUD 6.11.1958 12.7.1962
7 Sh. H.C. DHINGRA 13.7.1962 3.8.1962
8 Sh. GURBAX SINGH 3.8.1962 30.4.1967
9 Sh. D.R. GAMBHIR 2.6.1967 3.10.1967
10 Sh. D.R. MALHOTRA 3.10.1967 31.1.1968
11 Sh. D.R. MALHOTRA 2.2.1968 24.6.1968
12 Sh. H.K. CHAWLA 24.6.1968 1.8.1973
13 Sh. A.S. DHADRAU 9.8.1973 21.3.1988
14 Sh. R.K. GUPTA 22.3.1988 6.5.1988
15 Sh. D.S. KHOSLA 7.5.1988 11.10.1988
16 Sh. A.S. DHADRAU 12.10.1988 14.10.1988
17 Sh. R.N. GOYAL 15.10.1988 7.8.1989
18 Sh. A.S. SARAO 8.8.1989 3.9.1990
19 Sh. R.N. GOYAL 11.9.1990 31.3.1994
20 Sh. I.K. GIRDHER 1.4.1994 4.8.1994
21 Sh. O.P. SUPPLE 5.8.1994 11.11.1994
22 Sh. M.P. GUPTA 11.11.1994 8.7.1996
23 Sh. D.R. AGGARWAL 9.7.1996 9.9.1996
24 Sh. O.P. SUPPLE 10.9.1996 28.2.1997
25 Sh. M.P. GUPTA 1.3.1997 24.7.1997
26 Sh. I.K. GIRDHER 31.7.1997 16.4.1998
27 Sh. D.R. AGGARWAL 17.4.1998 29.9.1998
28 Sh. P.R. VERMA 30.9.1998 30.11.1998
29 Sh. D.R. AGGARWAL 1.12.1998 30.6.1999
30 Sh. D.K. GUPTA 1.7.1999 21.10.2003
31 Sh. K.M. NATH 27.10.2003 31.8.2005
32 Sh. R. VASUDAVA 1.9.2005 31.8.2007
33 Sh. R.C. JINDAL 31.8.2007 30.8.2009
34 Sh. K.S JAMWAL 30.8.2009 11.12.2009
35 Sh. M.S. SEHRAWAT 11.12.2009 15.5.2011
36 Sh. SUNIL SETH 17.5.2011 22.8.2011
37 Sh. SUDHIR GOEL 23.8.2011 18.11.2011
38 Sh. M.S. MEHLA 19.11.2011 27.11.2011
39 Sh. S.K. GOEL 28.11.2011 4.10.2016
40 Dr. P.K. JAKHAR 5.10.2016 2.12.2016
41 Sh. S.K. GOEL 3.12.2016 11.7.2017
42 Sh. M.S. MEHLA 11.7.2017 10.10.2017
43 Sh. S.K. GOEL 11.10.2017 12.10.2017
44 Sh. M.S. MEHLA 13.10.2017 15.2.2018
45 Sh. HARISH SHARMA 16.2.2018 17.5.2018
46 Sh. ANIL SEHRAWAT 18.5.2018 13.6.2018
47 Sh. LALIT KUMAR 14.6.2018 31.7.2020
48 Sh. HARISH SHARMA 01.8.2020 23.11.2021
49 Sh. JWALA PRASAD 24.11.2021